sunset2.jpg - 63906 Bytes

Sunset 2, Monhegan, Maine