Church2.jpg - 88945 Bytes
Monhegan Church, Monhegan, Maine